Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 72/245/EHS


ES 1972/0245

Směrnice 72/245/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému vozidla - systému omezujícímu elektromagnetické rušivé vyzařování motorových vozidel kategorií M a N a systému odolnosti těchto vozidel proti vnějším elektromagnetickým polím, dále pro ES schvalování typu konstrukční části nebo samostatného technického celku - elektrických a elektronických montážní podskupin vozidel.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 72w245k06w96  
volný   06x28
pro abonenty 72w254k09w19  
volný   09x19

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

požadavky na vozidla a  elektrické/elektronické montážní podskupiny montované do vozidla, metody zkoušek elektromagnetického vyzařování, metody zkoušek odolnosti proti vnějším elektromagnetickým polím a metody odolnosti proti přechodovým jevům v síti vozidla;

jednotlivá ustanovení zkušebních postupů stanovují i  mezní hodnoty měřených určujících veličin;

pro zařízení na trhu, která nemají vztah k bezpečnostním funkcím motorového vozidla, nejsou nezbytně nutné právní úpravy směrnice, které se výslovně vztahují k elektromagnetické kompatibilitě (EMC) v automobilovém odvětví. Pro taková zařízení je dostačující získání prohlášení o shodě v souladu s postupy popsanými ve směrnici Rady 89/336/EHS a směrnici 1999/5/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. Směrnice ale požaduje soupis takových montovaných zařízení.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a  traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK č. 10.

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 420 Kč
Předmět: Odrušení a EMC
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009

Přílohy ke stažení