Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / ES 595/2009


ES 2009r595

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 595/2009   je novým samostatným právním předpisem v rámci postupu schvalování typu Společenství podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007. K tomuto nařízení přijala Komise prováděcí nařízení 582r2011, naposledy pozměněné nařízením 2014r627 a dále 2016r1718

 

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
volný  2009R0595  
volný  595r2009c  
pro abonenty 11r582k12r64  
volný   2014r133
pro abonenty 09r595k14r133  
volný   2014r136
pro abonenty 11r582k14r136  
volný   2014r627
pro abonenty 11r582k14r627  
volný   2016r1718
volný   2017r2400

Nařízení stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 595/2009   je novým samostatným právním předpisem v rámci postupu schvalování typu Společenství podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků.

Šestý akční program Společenství pro životní prostředí přijatý rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 ( 4 ) stanoví potřebu snížit znečištění na úroveň s co nejnižšími negativními dopady na lidské zdraví se zvláštním zřetelem k citlivým skupinám obyvatel a životnímu prostředí jako celku. Právní předpisy Společenství stanovily vhodné normy pro kvalitu vnějšího ovzduší s cílem zajištění ochrany lidského zdraví a zejména citlivých jedinců, jakož i pro národní emisní stropy.

Toto nařízení také stanoví pravidla pro plnění podmínek shodnosti v provozu u vozidel a motorů, životnost zařízení k regulaci znečišťujících látek, palubní diagnostické systémy (OBD), měření spotřeby paliva a emisí CO 2 a  dostupnost informací z palubních diagnostických systémů vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla.

Výrobci zajistí dodržení mezních hodnot emisí uvedených v příloze I a vybaví vozidla a motory tak, aby konstrukční části, které by mohly mít vliv na emise, byly navržené, konstruované a namontované tak, aby vozidlo či motor při běžném použití vyhovoval tomuto nařízení a prováděcím opatřením k němu. Použití odpojovacích strategií snižujících účinnost zařízení k regulaci emisí se zakazuje.

Komise přijmula k tomuto nařízení prováděcí opatření - viz níže.

Toto nařízení stanoví prováděcí opatření k článkům 4, 5, 6 a 12 nařízení (ES) č. 595/2009. Mění rovněž nařízení (ES) č. 595/2009

Výrobci v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 595/2009 a přílohou XVII tohoto nařízení zavedou nezbytná opatření a postupy, které zajistí přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

Schvalovací orgány udělí schválení typu až poté, co od výrobce obdrží certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

Cena (roč. přístup bez DPH): 3 800 Kč
Předmět: Emise Euro VI pro těžká nákladní vozidla
Poznámka: od 31.12.2013 nahrazuje 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES

Přílohy ke stažení