Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2006/40/ES


ES 2006/0040 - Emise z klimatizačních zařízení

Směrnice č. 2006/40/ES se vztahuje na emise z klimatizačních systémů motorových vozidel kategorií M1 a N1, podle přílohy II směrnice 70/156/EHS.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 06w40k706w07   

Pro účely této směrnice jsou vozidla v kategorii N1 omezena pouze na třídu I, jak je popsána v první tabulce v bodu 5.3.1.4 přílohy I směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES.

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

kontrolu úniků určitých fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů montovaných do vozidel

od určitého data zákaz montáže klimatizačních systémů konstruovaných tak, aby obsahovaly fluorované skleníkové plyny

směrnice je rámcová a bude doplněna prováděcí směrnicí, která stanoví prováděcí opatření, rozsah a způsob potřebných zkoušek.

Cena (roč. přístup bez DPH): 670 Kč
Předmět: Emise z klimatizačních zařízení motorových vozidel.