Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 96/53/ES


ES 1996/0053

Směrnice 96/53/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu vozidel kategorií M2, M3 , N2, N3 a O z hlediska jeho maximálně přípustných rozměrů (s výjimkou kloubových autobusů) pro vnitrostátní i mezinárodní provoz a z  hlediska hmotností pro mezinárodní provoz.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 96w53k02w7  2015L0719

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

maximální rozměry vozidel různých kategorií a  různého konstrukčního uspořádání,

požadavky na schopnost vozidla projíždět mezikružím o  stanovených rozměrech,

maximální hmotnosti vozidel různých kategorií a  různého konstrukčního uspořádání,

maximální přípustné hmotnosti připadající na nápravu vozidel různých kategorií a různého konstrukčního uspořádání,

povinnost vybavení vozidla štítkem nebo písemným dokladem s údaji o rozměrech a hmotnostech.

Cena (roč. přístup bez DPH): 510 Kč
Předmět: Rozměry a hmotnosti.